เมื่อโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มคน สังคม วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง อาชีพหนึ่งที่ต้องได้รับผลกระทบอย่างไม่รู้ตัวคือ “อาชีพครู” นั่นเอง สมัยดั้งเดิมนั้นหากใครต้องการรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องใด คนแรกที่เราจะถามหลังจากเราเข้าโรงเรียนแล้วคือ “คุณครู” เราจึงได้มีการเปรียบเทียบว่า “ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ” หมายถึง ครู คือ แม่พิมพ์ ที่จะพิมพ์ความรู้ ความสามารถ จากตนเองสู่ลูกศิษย์ของตนเอง และถ่ายทอดวิชาที่ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนจนจบตามคุณสมบัติของทางหน่วยงานการกำหนดไว้ และการจะได้เข้ามาเป็นครูนั้นก็ไม่ง่าย ต้องมีการสอบแข่งขันและสอบเข้าเพื่อบรรจุเป็น “ข้าราชการครู” สวมเสื้อกางเกงหรือกระโปรงสีกากี อย่างสง่างาม

 

แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ทุกคนต้องมีมือถืออย่างน้อยหนึ่งเครื่อง มีสมาร์ทโฟน มีคอมพิวเตอร์ประจำบ้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการดำเนินชีวิต เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการรู้ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เมื่อก่อนเราถามครู แต่ตอนนี้เราถาม Google ซึ่งเรากว่าครู และแม่นกว่าครูหลายร้อยเท่า

 

ด้วยเหตุนี้ถ้าเราต้องการหางานครู หรือต้องการรับราชการเป็นครู อยากเป็นผู้สอนหนังสือเด็กนักเรียน หรือนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้น เราต้องรู้ก่อนว่า “ครู”ในยุคปัจจุบันมีหน้าที่อะไรบ้าง

 

หน้าที่ของครูในแง่คุณลักษณะที่ประสงค์นั้น รัญจวน อินทรกำแหง (2529:27) สรุปไว้ดังนี้ 

 

 1. ครูเป็นผู้ที่สามรถให้ทางแห่งความรอดแก่ศิษย์ ความรอดมีอยู่สองทาง คือ ทางรอดทางกายและทางรอดทางใจ
 2. ครูต้องสามารถดำรงความเป็นครูอยู่ได้ทุกอิริยาบถ
 3. ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างตามกำสอนแก่ศิษย์ สอนอย่างไรทำอย่างนั้น

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของครุจากงานวิจัยต่างๆ ดังเช่น เฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2520 : 235-240) วิจัยเรื่องลักษณะของครูที่ดีและสรุปได้ว่า ครูที่ดีจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  

 1. หมั่นอบรมเด็กอยู่เสมอ
 2. ตั้งใจสอน รักการสอน
 3. จัดการปกครองให้เป็นที่เรียบร้อย
 4. เตรียมการสอน และทำการบันทึกการสอน
 5. หมั่นวัดผลและติดตามผลการเรียน
 6. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 7. ช่วยให้คะแนะนำแก่เด็กด้วยความเต็มใจ
 8. สอนให้เด็กเป็นประชาธิปไตย
 9. ทำบัญชีรายชื่อ และสมุดประจำชั้น
 10. ดูแลบำรุงรักษาห้องเรียนและอาคารสถานที่
 1. เกี่ยวกับการสอน การอบรม การวัดผล
 2. เกี่ยวกับธรุการและระเบียนวินัย
 3. ค้นคว้าเพิ่มเติมและหาความรู้ใหม่ๆมาสอน
 4. สอนให้เด็กเป็นคนดี
 5. หมั่นหาความรู้และวิธีการหาความรู้
 6. เป็นตัวอย่างแก่เด็ก
 7. จัดการแนะแนวที่ดีแก่เด็ก
 8. ช่วยงานสารบรรณและธุรการโรงเรียน
 9. เอาใจใส่เด็ก
 10. บริการโรงเรียน
 11. เป็นครูประจำชั้น
 12. ทำระเบียนและสมุดรายงานนักเรียน
 13. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 14. ร่วมกิจกรรมชุมชน
 15. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
 16. เอวใจใส่และพยายามเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็ก
 17. ช่วยประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียนได้ดี

  

ขอบคุณที่มาของหน้าที่ https://sites.google.com/site/krutubtib/khru/hnathi-laea-khwam-rab-phid-chxb-khxng-wicha-khru

 •